جزوه

2- مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی

3- مدل های بنیادین شبکه های عصبی مصنوعی

4- شبکه های پرسپترون