جزوه

بخش 1- مقدمه ای بر هوش مصنوعی

بخش 2- مسائل و ویژگی ها

بخش 3- جستجوی های ناآگاهانه

بخش 4- جستجوهای آگاهانه

بخش 5- تئوری بازی

بخش 6- منطق گزاره ای

بخش 7-1- منطق مرتبه اول

بخش 7-2- منطق مرتبه اول