جزوه

1- بخش اول- مروری بر مدارهای منطقی

2- بخش دوم- ماشین های حالت الگوریتمی

3- بخش سوم- مدارهای آسنکرن- مد اساسی

4- بخش چهارم- مدارهای آسنکرون- پالس مد