کتاب

  1.  طراحی مدارهای دیجیتال با  سیستم وریلاگ- نویسنده: مارک زولینسکی- مترجم : علی کارگر نژاد- محمد تقی فاتحی خواجه-ندا پرقیمت
  2. طراحی دیجیتال- نویسنده: موریس مانو
  3. طراحی و تحلیل مدارهای منطقی دیجیتال- نویسنده: نلسون، نیگل، مارول، ایروین